Children’s Meeting in the Church of Cam Ranh Port, Vietnam 越南金兰市召会儿童聚会

Children‘s Meeting in the Church of Cam Ranh Port, Vietnam
836 CHÚNG EM LÀ TIỂU THẦN NHÂN
1. Cùng luyện tập nếp sống Chúa 
Chúng em là tiểu Thần-nhân
Cả tâm em luôn biểu lộ Chúa yêu thương;
Từ việc làm đến câu nói 
Phải chân thật, không lừa dối,
Kính tôn Cha trong linh này không đổi dời.
2. Cùng luyện tập nếp sống Chúa 
Chúng em là tiểu Thần-nhân
Cả tâm em luôn biểu lộ Chúa yêu thương;
Luyện tập nghe, nói, công bố
Lẫn công việc hay thời gian
Chính xác luôn Chúa vui lòng, Cha hiển vinh.

Source: https://web.facebook.com/churchnews/videos/455271798585095/